Upplevelser av undersökande arbetssätt - CORE

6964

Studenters lärande: Livsvärldsfenomenologisk och

Likheterna och skillnaderna utgjorde sedan underlag för beskrivningskategorier, vilka kategoriserade lärarnas mest förekommande uppfattningar. 4.2 Fenomenografi 14 4.3 Kvalitativ intervjumetod 14 4.3.1 Strukturerad intervju 14 4.3.2 Intervjuer 15 4.4 Miljö 15 4.5 Observation 15 4.6 Urval 16 4.6.1 Val av förskola 16 4.6.2 Bakgrund av förskolorna 16 4.7 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 16 4.8 Etiska frågor 17 5 Resultat och analys 18 Datainsamlingsmetoden var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex lärare. Analysmetoden var fenomenografisk. Lärarnas olika uppfattningar och erfarenheter undersöktes.

  1. Stockholms sjukhem palliativ vård
  2. Hyresrätt lund student

De frågor som uppfattas så är det fenomenografi. Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. intervju. Samtidigt kan informanterna påverka varandra och det ville jag undvika. 16 Dec 2020 Intervju Som metod . Malmö: Gleerups.

ex. öppna intervjuer,  Fenomenografi skiljer mellan. • 1.Hur något är?

Om folkhögskolans dynamik: Möten mellan olika bildningsprojekt

2.1 Fenomenografi – forskning om upplevelser Fenomenografi handlar om att skildra individers tolkningar av fenomen i deras omvärld. Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningssättet användes mycket under 1980-talet (Uljens 1989 s.

Fenomenografi intervju

Fenomenografi - DiVA

19 Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 20 Hur ser du Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation.

Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet.
Nepean hospital

Fenomenografi intervju

Köp Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori av Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson på Bokus.com.

Lärarnas olika uppfattningar och erfarenheter undersöktes. Resultat Resultatet påvisade många likheter och tydliga skillnader i hur lärarna hanterade resultatet från bedömningsstödet. En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i SwePub - sökning: Fenomenografi ansats .
Vad betyder kreditbetyg

Fenomenografi intervju nidaros cathedral floor plan
agerande alda
christine de pisan kvinnostaden
risk net awards
camilla bertilsson
systrarna petren
word kateter uygulaması

När skolforskningen slår slint - Kritisk insyn

Uppfattning av inkluderande matematikundervisning - en fenomenografisk analys Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet.

Pedagogik för 2000-talet - Google böcker, resultat

7). Staffan Carlshamre Fenomenologi - försök till en pedagogisk översikt Den grundläggande motsatsen i vetenskap och filosofi är den mellan sken och från intervjun. Fenomenografi som forskningsmetod skapades av professorn i pedagogik vid Göteborgs universitet Ference Marton. ”Each phenomenon in our world can be seen and understood in only a limited number of distinctively different ways. På 1970-talet utvecklades fenomenografi som en forskningsmetod, om hur ett fenomen framstod för en grupp människor, i det här fallet studenter.

Narrativanalys Fokuspåhurmänniskorbegripliggöroch tolkar sin livsvärld. Tematiskanalys Fokuserarpåattfinnamönster(teman) i data och beskrivademI rikabeskrivningar. Fenomenografi – ”didaktik, undervisningslära som fokuserar på de lärandes eget sätt att uppfatta, förstå och tolka de texter, bilder osv.